​​SYARAT-SYARAT KEMASUKKAN

Permohon-pemohon yang ingin mengikuti pengajian di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk tetap.
  2. Bagi yang bukan rakyat (ibu/bapa yang bertugas di Jabatan Kerajaan atau Government Linked Companies​ di Negara Brunei Darussalam) boleh juga memohon dengan menghadapkan surat permohonan khas kepada Lembaga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah melalui Pengetua Institut.
  3. Umur tidak melebihi (14) tahun pada 1 Januari atau berada dalam Tahun 6 Pengajian semasa membuat permohonan
  4. Lulus dengan memperolehi sekurang-kurangnya pangkat 'C' 

2023 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam
PRIVACY POLICY   DISCLAIMER   TERM OF USE